ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Химийн цэвэр бодис (AR, EP, CP, GR)

А

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Ацетонитрил

Acetonitrile

CH3CN

75-05-8

             AR

EP

500мл

1000мл

2

Ацетон

Acetone

(CH3)CO

67-64-1

EP

1000мл

3

Анилин

Aniline

C6H5NH2

62-53-3

AR

500г

4

Аммониум формат

Ammonium formate

CH5NO2

540-69-2

AR

500г

5

Аммониум перхлорид

Ammonium perchlorate

NH4Cl

12125-02-9

AR

250г

6

Аммониум персульфат

Ammonium persulfate

(NH4)2S2O8

7727-54-0

AR

500г

7

Аммониум дифторид

Ammonium bifluoride

H5F2N

1341-49-7

AR

500г

8

Аммониум дихромат

Ammonium dichromate

(NH4)2Cr2O7

7789-09-5

AR

500г

9

Аммониум тиоцианит

Ammonium thiocyanate

NH4SCN

1762-95-4

AR

500г

10

Аммиак

Ammonium Hydroxide

NH4OH

1336-21-6

AR

500мл

11

Азотын хүчил

Nitric acid

HNO3

7697-37-2

AR

3000мл

12

Азотын хүчил

Nitric acid

HNO3

7697-37-2

AR

0.73кг

13

Азотлог хүчлийн натри

Sodium nitrite

NaNO2

7632-00-0

AR

500г

14

Азот хүчлийн хөнгөнцагаан

Aluminium nitrate

Al(NO3)3

13473-90-0

AR

500г

15

Азот хүчлийн хар тугалга

Lead nitrate

Pb(NO3)2

10102-05-3

AR

500г

16

Азот хүчлийн стронцы

Strontium nitrate

Sr(NO3)2

10042-76-9

AR

500г

17

Азот хүчлийн натри

Sodium nitrate

NaNO3

7631-99-4

AR

500г

18

Азот хүчлийн магни

Magnesium nitrate

Mg(NO3)*6Н2О

13446-18-6

AR

500г

19

Азот хүчлийн кальци

Calcium nitrate

Ca(NO3)2*4H2O

13477-34-4

AR

500г

20

Азот хүчлийн кали

Potassium nitrate

KNO3

7757-79-1

AR

500г

21

Азот хүчлийн кобальт

Cobalt nitrate

Co(NO3)2

10141-056

AR

500г

22

Азот хүчлийн бари

Barium nitrate

Ba(NO3)2

10022-31-8

AR

500г

23

Азот хүчлийн аммони

Ammonium nitrate

NH4NO3

6484-52-2

AR

500г

24

Азот мөнгөний давс

Silver nitrate

AgNO3

7761-88-8

AR

100г

25

Аскорбины хүчил

Ascorbic acid

C6H8O6

50-81-7

AR

25г

26

Азот хүчлийн цайр

Zinc nitrate

Zn(NO3)2

7779-88-6

AR

500г

27

Азот хүчлийн зэс

Cupric nitrate

Cu(NO3)2

3251-23-8

AR

500г

28

Азот хүчлийн кадми

Cadmium nitrate

Cd(NO3)2

10325-94-7

AR

500г

Б

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Барбитурын хүчил

Barbituric acid

C4H4N2O3

504-17-6

AR

500мл

2

Барийн исэл

Barium peroxide

BaO2

1304-29-4

AR

500мл

3

Барийн суурь

Barium hydroxide

Ba(OH)2

17194-00-2

AR

500г

4

Бикарбонат кали

Potassium bicarbonate

KHCO3

298-14-6

AR

500г

5

Бикарбонат натри

Sodium bicarbonate

NaHCO3

144-55-8

AR

500г

6

Бор хүчлийн натри

Borax

Na2B4O7*10H2O

1303-96-4

AR

EP

500г

1000г

7

Бром

Bromine

Br2

7726-95-6

AR

500мл

8

Бромат кали

Potassium bromate

KBrO3

7758-01-2

AR

500г

9

Бромид кали

Potassium bromide

KBr

7758-02-3

AR

500г

10

Бромид натри

Sodium Bromide

NaBr

7647-15-6

AR

500г

11

Бромформ

Bromoform

СHBr3

75-25-2

AR

100мл

12

Бромын ус

Bromine Water

***

***

AR

500мл

13

Бромын хүчил

Hydrogen bromide

HBr

10035-10-6

AR

500мл

14

Бутил ацетат

Butyl acetate

C6H12O2

123-86-4

AR

500мл

15

Бутилийн спирт

Butanol

C4H9OH

71-36-3

AR

500мл

16

Бензол

Benzol

C6H6

71-43-2

AR

EP

500мл

1000мл

17

Бензойны хүчил

Benzonic acid

C6H5COOH

65-85-0

AR

250мл

18

Бензонат натри

Sodium benzonate

C6H5COONa

532-32-1

AR

250мл

В

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Вазелин

Vaseline

***

***

AR

1000г

2

Ванилин

Vanillin

C8 H8 O3

121-35-5

AR

500г

3

Виннийн хүчил

Tartaric acid

C4H6O6

526-83-0

AR

500г

4

Висмутын исэл

Bismuth oxide

Bi2O3

1304-76-3

AR

500г

5

Вольфрамын исэл

Tungstic oxide

WO3

1314-35-8

AR

500г

6

Вольфрамын хүчил

Tungstic acid

H2WO4

7738-03-1

AR

500г

Г

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Гексан

Hexan

CH3(CH2)CH3

110-54-3

AR

500мл

2

Гептан

Heptan

C7H16

142-82-5

AR

500мл

3

Гидразин 80%

Hydrazin hydrate

H2NNH2*H2O

7803-57-8

AR

500мл

4

Гидразин сульфат

Hydrazin sulfate

(NH2)2*H2SO4

10034-93-2

AR

500мл

5

Гидроксиламин

Hydroxylamine

H3NO

7803-49-8

AR

500г

6

Гидроксиламин гидрохлорид

Hydroxylamine hydrochloride

HONH2·HCl

5470-11-1

AR

100мл

7

Гипохлорид натри

Sodium hypochloride

NaClO

7681-52-9

AR

500г

8

Глицерин

Glycerol

HOCH2CHOHCH2OH

56-81-5

AR

500мл

9

Глюкоз

Glucose

C6H12O6

59-23-4

AR

500г

10

Глютамат натри

Sodium glutamate

C6H9NaО7*H2O

142-47-2

AR

500г

11

Глютамины хүчил

Glutaminic acid

C5H9NO4

617-65-2

AR

25г

12

Гриссийн урвалж

Reactive Griss

***

***

AR

500мл

Д

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Давсны хүчил

Hydrochloric acid

HCl

7647-01-0

AR

500мл

2

Декстрин

Dextrin

(C6H10O5)n

9004-53-09

AR

1000м

3

Диметиламино-

-бензальдегид

Dimethylamino- bezaldehyde

(CH3)2NC6H4

CHO

100-10-7

AR

500г

4

Дифенил карбазон

2-benzylcyclo-hexanone

C13H12H4O

946-33-8

AR

500г

5

Дифениламин

Diphenilamin

(C6H5)2NH

122-39-4

AR

500г

6

Дихлорметан

Dichlormethane

CH2CL2

75-09-2

AR

500мл

7

Дихлорэтан

Dichlorethan

ClCH2CH2Cl

107-06-2

AR

500мл

8

Диэтилдикарбомак

хүчил

Diethyldithio-carbamic acid

C9H20N2S2

1518-58-7

AR

500г

9

Диэтилийн эфир

Ethyl ether

(C2H5)2O

60-29-7

AR

500мл

З

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Зэс

Cupper

Cu

7440-50-8

AR

500г

2

Зэсийн оксид

Cupric oxide

CuO

1317-38-0

AR

500г

И

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Изоамилийн спирт

Isoamyl alcohol

C5H12O

123-51-3

AR

500мл

2

Изооктон

Isooctane

C8H18

540-84-1

AR

500мл

3

Изопропилийн спирт

Isopropyl alcohol

C3H8O

67-63-0

EP

1000мл

4

Иод

Iodine

J2

7553-56-2

AR

250г

5

Иодат кали

Potassium iodate

KJO3

7758-05-6

AR

500г

6

Иодид кали

Potassium iodide

KJ

7681-11-0

AR

250г

7

Иодид натри

Sodium iodide

NaJ

7681-82-5

AR

500г

8

Ихтиол

Ichthyol

***

8029-68-03

AR

500г

К

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Кали пиросульфат

Potassium

pyrosulfate

K2O7S2

7790-62-7

AR

500г

2

Калийн перманганат

Potassium permanganate

KMnO4

7722-64-7

AR

500г

3

Калийн перхлорат

Potassium perchlorat

KClO4

7778-84-7

 

AR

 500мл

4

Калийн роданист

Potassium thiocyanate

KSCN

333-20-0

AR

500г

5

Калийн суурь

Potassium

 hydroxide

KOH

1310-58-3

AR

500мл

6

Калийн фталат

Potassium hydrogen

phtalate

1-KOCOC6H4

2-COOH

877-24-7

AR

500г

7

Кальцейн

Calcein

C30H26N2O13

1461-15-0

AR

0,005г

8

Кальци

Calcium

Ca

7440-70-2

AR

 500мл

9

Кальцийн исэл

Calcium oxide

CaO

1305-78-8

AR

500г

10

Кальцийн суурь

Calcium hydroxide

Ca(OH)2

1305-62-0

AR

250г

11

Ксилол

Xylene

C6H4(CH3)2

106-42-3

AR

EP

500мл

1000мл

Л

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Лактоз

Lactose

C12H22O11

63-42-3

AR

500г

2

Ланолин

Lanolin

***

8006-54-0

AR

500г

3

Лимоны хүчил

Citric acid

C6H8O7 *H2O

5949-29-1

AR

 500мл

4

Лимон хүчлийн натри

Trisodium citrate dihydrate

C6H5Na3O7*H2O

6132-04-3

AR

500г

5

Лимонны хүчлийн

аммони

Ammonium citrate

(NH4)2C6H6O7

3012-65-5

AR

500г

6

Лантоны оксид

Lantonium oxide

La2O3

1312-81-8

AR

500г

М

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Mочевин

Urea

CH4N2O

57-13-6

AR

500г

2

Магнийн исэл

Magnesium oxide

Mg O

1309-48-4

AR

 250г

3

Магнийн суурь

Magnesium hydroxide

Mg(OH)2

1309-42-8

AR

 500г

4

Метабисульфит кали

Potassium metabisulfite

K2S2O5

16731-55-8

AR

500г

5

Метабисульфит натри Na2S2O5

Sodium metabisulfite

Na2S2O5

7681-57-4

AR

500г

6

Метафосфат натри

Sodium metaphosphat

(NaPO3)6

10124-56-8

AR

 500г

7

Метилацетат

Methyl acetate

CH3COOCH3

79-20-9

AR

500мл

8

Метилийн спирт

Methanol

CH3OH

67-56-1

EP

HPLC

1000мл

4000мл

9

Молибден дисульфид

Molybdenium disulfide

MoS2

1317-33-5

AR

500г

10

Молибден хүчлийн

аммони

Ammonium  molibdate

(NH4)6Mo7O24*H2O

12054-85-2

AR

500г

11

Молибден хүчлийн натри

Sodium molibdate

Na2MoO4*H2O

10102-40-06

AR

500г

12

Моорийн  давс

Ammonium ferrous sulfite

Fe(NH4)2(SO4)2

*H2O

7783-85-9

AR

500г

Н

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Натрийн азид

Sodium azide

NaN3

26628-22-8

AR

500г

2

Натрийн арсенит

Sodium arsenite

NaAsO2

7784-46-5

AR

500г

3

Натрийн висмут

Sodium bismuthate

NaBiO4

12232-99-4

AR

500г

4

Натрийн гексан нитро

кобальт

Sodium hexahitrocobaltate

Na3Co(NO2)6

13600-98-1

AR

500г

5

Натрийн метасиликат

Sodium metasilicate

Na2SiO3

6834-92-0

AR

500г

6

Натрийн станит

Sodium stannite

Na2Sn(OH)6

12058-66-1

AR

500г

7

Натрийн суурь

Sodium hydroxide

NaOH

1310-73-2

AR

500г

8

Натрийн хэт исэл

Sodium peroxide

Na2O2

1313-60-6

AR

500г

9

Несслерийн урвалж

Nessler reagent

K2(HgI4)

7783-33-7

AR

GR

500мл

100мл

10

Нингидрин

Ninhydrin

C9H4O3*H2O

485-47-2

AR

500г

11

Нүүрс хүчлийн кали

Potassium carbonate

K2CO3

584-08-7

AR

500г

12

Нүүрс хүчлийн стронци

Stroncium carbonate

SrCO3

1633-05-2

AR

500г

13

Нүүрсхүчлийн

хартугалга

Lead carbonate

PbCO3

1319-46-6

AR

500г

14

Нүүрсхүчлийн  натри

Sodium carbonate

Na2CO3

5968-11-6

AR

500г

15

Нүүрсхүчлийн аммони

Ammonium carbonat

NH4HCO3

1066-33-7

AR

500г

16

Нүүрсхүчлийн бари

Barium carbonate

BaCO3

513-77-9

AR

500г

17

Нүүрсхүчлийн кальци

Calcium carbonate

CaCO3

471-34-1

AR

500г

18

Нүүрсхүчлийн цайр

Zinc carbonate

ZnCO3

***

AR

500г

П

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Парадихлорбензол

1,4-Dichlorobenzene

C6H4Cl2

106-46-7

AR

500г

2

Парафин

Praffin oil

***

8012-95-1

AR

1000г

3

Перосульфат кали

Potassium pyrosulfate

K2O7S2

7790-62-7

AR

500г

4

Перосульфат натри

Sodium pyrosulfate

Na2S2O7

13870-29-6

AR

500г

5

Персульфат кали

Potassium persulfate

K2S2O8

7727-21-1

AR

500г

6

Персульфат натри

Sodium persulfate

Na2S2O8

7775-27-1

AR

500г

7

Перхлорид натри

Sodium chlorate

NaClO3

7775-09-9

AR

500г

8

Перхлорын хүчил HCIO4

Perchloric acide

HClO4

7601-90-3

AR

500мл

9

Петролейны эфир

Petrolium ether

***

8032-32-4

AR

500мл

10

Пикрины хүчил

Picric acid

(NO2)3 C6H4OH

100-02-7

AR

500г

11

Пиридин

Pyridine

C5H5N

110-86-1

AR

500г

12

П-Нитрофенол

p-nitrophenol

C6H5NO3

100-02-7

AR

500г

13

Поли акрил амид

Polyacrylamide

(-CH2CHCONH2-)

9003-04-7

AR

500г

14

Парадихлорбензол

1,4-Dichlorobenzene

C6H4Cl2

106-46-7

AR

500г

15

Парафин

Praffin oil

***

8012-95-1

AR

1000г

16

Перосульфат кали

Potassium pyrosulfate

K2O7S2

7790-62-7

AR

500г

17

Перосульфат натри

Sodium pyrosulfate

Na2S2O7

13870-29-6

AR

500г

18

Персульфат кали

Potassium persulfate

K2S2O8

7727-21-1

AR

500г

19

Персульфат натри

Sodium persulfate

Na2S2O8

7775-27-1

AR

500г

20

Перхлорид натри

Sodium chlorate

NaClO3

7775-09-9

AR

500г

21

Перхлорын хүчил HCIO4

Perchloric acide

HClO4

7601-90-3

AR

500мл

22

Петролейны эфир

Petrolium ether

***

8032-32-4

AR

500мл

23

Пикрины хүчил

Picric acid

(NO2)3 C6H4OH

100-02-7

AR

500г

24

Пиридин

Pyridine

C5H5N

110-86-1

AR

500г

25

П-Нитрофенол

p-nitrophenol

C6H5NO3

100-02-7

AR

500г

26

Поли акрил амид

Polyacrylamide

(-CH2CHCONH2-)

9003-04-7

AR

500г

Р

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Резорцин

Resorcinol

C6H6O2

108-46-3

AR

250г

С

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Cтеaриний хүчил

Stearic acid

C18H36O2

57-11-4

AR

500г

2

Салицилат натри

Sodium salicylate

2-HOC6H4-COONa

54-21-7

AR

250г

3

Салицилын альдегид

Salicylaldehyde

2-HOC6H4-CHO

90-02-8

AR

100г

4

Салицилын хүчил

Salicylic acid

C7H6O3

69-72-7

AR

250г

5

Сахароз

Sacharose

C12H22O11

57-50-1

AR

500г

6

Сегнетийн давс

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

KNaC4H4O6*

4H2O

6381-59-5

AR

500г

7

Селеник хүчил

Selenic acid

H2SeO4

7783-08-6

AR

500г

8

Силика гель

Silica gel

***

126850-06-4

AR

1000г

9

Силикон диоксид

Silicon dioxide

SiO2

7631-86-9

AR

500г

10

Стронцийн исэл

Strontium oxide

SrO

1314-11-0

AR

500г

11

Сульфанилийн хүчил

Sulfanilic acid

4-NH2C6H4-SO3H

121-57-3

AR

100г

12

Сульфосалицилын хүчил

Sulfosalicylic acid

C7H6O6S*2H2O

5965-83-3

AR

500г

13

Сурьма-калийн тартрат

Antimonium tartrate

K(SbO)C4H4O6*1/2H2O

***

AR

500г

14

Сүүний хүчил

Lactic acid

CH3CHOH-COOH

50-21-5

AR

500г

Т

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Таннын хүчил

Tannic acid

C76H52O46

1401-55-4

AR

500г

2

Тетрагидрапуран

tetrahydropyran

C5H10O

142-68-7

AR

500г

3

Тиоацидамид

Thioacetamide

C2H5NS

62-55-5

AR

500г

4

Тиоглюкинат натри

Sodium Thioglycolate

HSCH2COONa

***

AR

500г

5

Тиомочевин

Thio urea

NH2CSNH2

62-56-6

AR

500г

6

Тиосульфат натри Na2S2O3

Tiosulfate pentahydrate

Na2S2O3

7772-98-7

AR

500г

7

Толуол

Toluene

C6H5CH3

108-88-3

EP

1000мл

8

Төмөр

Ferrous

Fe

7439-89-6

AR

100г

9

Төмрийн исэл

Iron oxide

Fe2O3

1345-25-1

AR

500г

10

Трибутил фосфат

Tributhyl phosphate

(C4H9O)3P

126-73-8

AR

500г

11

Трилон – Б

Disodium salt, dihydrate

C10H14N2-Na2O8*H2O

6281-92-6

AR

250г

12

Тринатри фосфат

Trisodium phosphate

Na3PO4

7758-29-4

AR

500г

13

Трихлорэтилен

Trichlorethylene

ClCH:CCl2

79-01-6

AR

500г

Ф

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Фенол

Phenol

C6H5OH

108-95-2

AR

500г

2

Формалин

Formaldehyde

HCHO

50-00-0

AR

500мл

3

Формат аммони

Ammonium formate

HCOONa

141-53-7

AR

500г

4

Фосфор хүчлийн аммони

Ammonium phosphate

(NH4)3PO4

10361-65-6

AR

500г

5

Фосфор хүчлийн кали 1 замтай

Monopotassium

phosphate

KH2PO4

7778-77-0

AR

500г

6

Фосфор хүчлийн кали 2 замтай

Dipotassium phosphate

K2HPO4

7758-11-4

AR

500г

7

Фосфор хүчлийн натри 1 замтай

Monosodium phosphate

NaH2PO4

7558-79-4

AR

500г

8

Фосфор хүчлийн натри 2 замтай

Disodium phosphate

Na2HPO4

100499-21

-5

AR

500г

9

Фосфорын хүчил

Phosphoric acid

H3PO4

7664-38-2

AR

0,94кг

10

Фторт аммони

Ammonium flouride

NH4F

12125-01-8

AR

500г

11

Фторт кали

Potassium flouride

KF*2H2O

13455-21-5

AR

500г

12

Фторт натри

Sodium fluoride

NaF

7681-49-4

AR

500г

13

Фторт устөрөгч

Hydroflouricacid

HF

7664-39-3

AR

500г

14

Фуксин суурьлаг

Fuchsine basic

C20H17N3-Na2O9S3

3244-88-0

AR

500г

15

Фуксин хүчиллэг

Fuchsine acid

C20H17N3-Na2O9S3

3244-88-0

AR

500г

Х

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

2 Хромт хүчлийн кали

Potassium dichromat

K2Cr2O7

7778-50-9

AR

500г

2

2 Хромт хүчлийн натри

Sodium dichromat

Na2Cr2O7*2H2O

7789-12-0

AR

500г

3

3-Хлорт титан

Titanium chloride

TiCl3

7705-07-9

AR

500г

4

3-Хлорт төмөр

Ferric chloride

FeCl3*6H2O

10025-77-1

AR

500г

5

3-Хлорт цууны хүчил

Trichloracetic acid

Cl3CCOOH

76-03-9

AR

500г

6

Хар тугалганы исэл

Lead oxide

PbO

1317-36-8

AR

500г

7

Хлорал гидрат

Chloral hydrate

C2H3Cl3O2

302-17-0

AR

500г

8

Хлорамин-Т

Chloramines-T

***

***

AR

500г

9

Хлорт аммони

Ammonium chloride

NH4Cl

12125-02-9

AR

500г

10

Хлорт бари

Barium chloride dihydrate

BaCl2

10361-37-2

AR

500г

11

Хлорт бензол

Chlorobenzene

C6H5Cl

108-90-7

AR

500г

12

Хлорт зэс

Copper(II) chloride

CuCl2

7447-39-4

AR

500г

13

Хлорт кадми

Cadmium chloride

CdCl2

10108-64-2

AR

500г

14

Хлорт кали

Potassium chloride

KCl

7447-40-7

AR

500г

15

Хлорт кальци

Calcium chloride

CaCl*2H2O

10035-04-8

AR

500г

16

Хлорт кобальтат

Cobalt chloride

CoCl2*6H2O

7791-13-1

AR

100г

17

Хлорт магни

Magnesium chloride

MgCl2*6H2O

7791-18-6

AR

500г

18

Хлорт манган

Manganese chloride

MnCl2*4H2O

13446-34-9

AR

500г

19

Хлорт натри

Sodium chloride

NaCl

7647-14-5

AR

500г

20

Хлорт хар тугалга

Lead chloride

PbCI2

7758-95-4

AR

500г

21

Хлорт хөнгөнцагаан

Ammonium chloride

AlCl3*6H2O

7446-70-0

AR

500г

22

Хлорт цагаантугалга

Stannous chloride

SnCl2*2H2O

10025-69-1

AR

500г

23

Хлорт цайр

Zincium chloride

ZnCl2

7646-85-7

AR

500г

24

Хлорформ

Chlorform

CHCl3

67-66-3

EP

1000мл

25

Хромат кали

Potassium chromat

K2CrO4

7789-00-6

AR

500г

26

Хурган чихний натри

Sodium oxalate

Na2C2O4

62-76-0

AR

500г

27

Хурган чихний хүчил

 

Oxalic acid dihydrate

HOCOCOOH*2H2O

6153-56-6

AR

500г

28

Хурган чихний хүчлийн кали

Potassium oxalate monohydrate

KOCOCOOK*H2O

6487-48

AR

500г

29

Хурган чихны хүчлийн аммони

Ammonium oxalate

(NH4)2C2O4*H2O

1113-38-8

AR

500г

30

Хүхрийн хүчил

Sulfuric acid

H2SO4

7664-93-9

AR

5,52кг

31

Хүхэр

Sulfur sublimed

S

7704-34-9

AR

500г

32

Хүхэр хүчлийн аммони

Ammonium sulfate

(NH4)2SO4

7783-20-2

AR

500г

33

Хүхэр хүчлийн зэс

Cupric sulfate

CuSO4*5H2O

7758-99-8

AR

500г

34

Хүхэр хүчлийн кадми

Cadmium sulfate

CdSO4

10124-36-4

AR

500г

35

Хүхэр хүчлийн кали

Potassium sulfate

K2SO4

7778-80-5

AR

500г

36

Хүхэр хүчлийн кальци

Calcium sulfate

CaSO4*2H2O

10101-41-4

AR

500г

37

Хүхэр хүчлийн кобальт

Cobalt sulfate

CoSO4*7H2O

10124-43-3

AR

100г

38

Хүхэр хүчлийн магни

Manganese sulfate

MnSO4*H2O

10034-96-5

AR

500г

39

Хүхэр хүчлийн мөнгө

Silver sulfate

Ag2SO4

10294-26-5

AR

100г

40

Хүхэр хүчлийн натри

Sodium sulfate

Na2SO4

7757-82-6

AR

500г

41

Хүхэр хүчлийн төмөр

Ferric sulfate

FeSO4

7720-78-7

AR

500г

42

Хүхэр хүчлийн хөнгөнцагаан

Aluminium sulfate

Al2(SO4)3

10043-01-3

AR

500г

43

Хүхэр хүчлийн цагаан тугалга

Stannous sulfate

SnSO4

7488-55-3

AR

500г

44

Хүхэр хүчлийн цагаантугалга

Stannous sulfate

SnSO4

7488-55-3

AR

500г

45

Хүхэр хүчлийн цайр

Zinc sulfate

ZnSO4*7H2O

7446-20-0

AR

500г

46

Хүхэрлэг хүчлийн натри

Sodium sulfite

Na2SO3

7757-83-7

AR

500г

47

Хүхэрлэг хүчлийн цайр

Zinc sulfite

ZnSO3

7488-52-0

AR

500г

48

Хүхэрт молибден

Molybdenum disulfide

MoS2

1317-33-5

AR

500г

49

Хүхэрт натри

Sodium sulfite

Na2S*9H2O

1313-84-4

AR

500г

50

Хүхэрт устөрөгч

Hydrogen sulfide

H2S

7738-06-4

AR

500мл

Ц

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Цайр /үрлэн, нунтаг/

Zinc

Zn

7440-66-6

AR

500г

2

Цахиурын исэл

Silicon oxide

SiO

10097-28-6

AR

500г

3

Цахиур вольфрамын хүчил

Silicotungstic acid

H4[W12SiO40]

12027-38-2

AR

500г

4

Цайрын исэл

Zinc oxide

ZnO

1314-13-2

AR

500г

5

Цахиурын хүчил

Silicic acid

H4SiO4

10193-36-9

AR

500г

6

Цагаантугалга

Tin granulaf

Sn

7440-31-5

AR

500г

7

Цардуул

Starch soluble

***

9005-25-8

AR

500г

8

Цууны хүчил /Мөсөн/

Acetic acid glacial

CH3COOH

64-19-7

AR

EP

500мл

1000мл

9

Цуухүчлийн натри

Sodium acetate

CH3COONa

127-09-3

AR

500г

10

Цуухүчлийн хартугалга

Lead acetate

CH3COO)2Pb*

3H2O

6080-56-4

AR

500г

11

Цуухүчлийн цайр

Zinc acetate

(CH3COO)2Zn*

2H2O

5970-45-6

AR

500г

12

Цуухүчлийн аммони

Ammonium acetate

CH3COONH4

631-61-8

AR

500г

13

Цуу хүчлийн кадми

Cadmium acetate

(CH3COO)2Cd

543-90-8 

AR

500г

14

Цууны ангидрид

Acetic anhydride

(CH3CO)2O

***

EP

1000мл

Ш

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Шар цусан давс

Potassium ferrocyanide

K4Fe(CN)6*3H2O

14459-95-1

AR

500г

2

Шоргоолжны хүчил

Formic acid

HCOOH

64-18-1

AR

500мл

У

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Улаан цусан давс

Potassium ferricyanide

K3Fe(CN)6*3H2O

13746-66-2

AR

500г

2

Ус төрөгчийн хэт исэл

Hydrogen peroxide

H2O2

7722-84-1

AR

500мл

3

Уроторпин

Hexamethylene-

tetramine

C6H12N4

100-97-0

AR

500г

Э

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Этанол

Ethanol

C2H5OH

64-17-5

AR

500мл

2

Этилацетат

Ethyl acetate

CH3COO-C2H5

141-78-6

AR

500мл

3

Этилен гликоль

Ethylene glycol

C2H6O2

107-21-1

AR

500мл

4

Этелиндиамин

Ethylene diamine

C2H8N2

107-15-3

AR

500г

Я

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Янтарын хүчил

Succinic acid

HOCOCH2-CH2COOH

110-15-6

AR

500г

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК