ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Индикатор

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Савлагаа

1

Алазирин ред

Alizarin red

C14H8O4

72-48-0

25г

2

Аланин

Alanine

C3H7NO2

338-69-2

25г

3

Барбитурын хүчил

Barbituric acid

C4H4N2O3

67-52-7

25г

4

Брилиантовын цэнхэр /хөх/

Brilliant blue

C47H50N3NaO7S2

6104-58-1

25г

5

Бром крезолын ногоон

Bromocresol green

C21H16Br2O5S

76-60-8

10г

6

Бром тимолын хөх

 

Bromothymol blue

C27H28O5Br2S

76-59-5

25г

7

Бром фенол хөх

Bromophenol blue

C19H10Br4O5S

115-39-9

25г

8

Гентион виолет

Gentian violet

C25N3H30Cl

548-62-9

25г

9

Гимзийн будаг

Giemsa stain

C48H50O4N4*H2O2O4

2437-29-8

25г

10

Граммын будаг 4ш

Gram of paint

***

***

100мл

11

Дифениламин

Diphenylamine

C12H11N

122-39-4

25г

12

Кальцейн

Calcien

C30H26N2O13

1461-15-0

25г

13

Крезолын улаан

Cresol red

C21H17NaO5S

1733-12-6

25г

14

Ксилол шар

Xylenol orange

C31H28N2Na4O13S

1611-35-4

10г

15

Малахитын ногоон

Malachite green

C23H25ClN2

569-64-2

25г

16

Метил улаан

Methyl red

C15H15N3O2

493-52-7

25г

17

Метил хөх

Methylen blue

C16H18N3SCl

61-73-4

25г

18

Метилоранж

Methylorange

C14H14N3NaO3S

547-58-0

25г

19

Мурексид

Murexide

C8H8N6O6

3051-09-0

25г

20

Тимол

Thymol

C10H14O

89-83-8

25г

21

Тимол хөх

Thymol blue

C27H30O5S

76-61-9

25г

22

Тимолфталейн

Thymolphtalein

C28H30O4

125-20-2

25г

23

Фенол улаан

Phenol red

C19H14O5S

143-74-8

25г

24

Фенолфталейн

Phenolphtalein

C20H14O4

77-09-8

25г

25

Эрихромхар Т

Eriochrome Black T

C20H12N3O7SNa

1787-61-7

25г

 

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК